OM BÅTPLATSER

Fastställt vid årsmötet 30 juli 2005
         
 
1 Allmänt

Holmen tillgodoser Treviksgårdens fastigheters behov av båtplatser. Tillgängligt område är Holmens östra och västra sida samt området utmed utfyllnaden mellan land och Holmen samt bron. Badbryggan och gångbron mellan badbryggan och Lyckmans brygga skall vara fri för bad och fiske.

Förutom till Treviksgårdsfastigheter kan båtplatser i mån av utrymme upplåtas till andra fastigheter på årsbasis med automatisk förlängning om inte föreningens styrelse meddelar annat.


2 Fördelning av båtplatser

Treviks Tomtägareförenings styrelse fördelar permanenta och tillfälligt upplåtna båtplatser. Fördelningen anges på karta med den fastighetsbeteckning till vilken båtplatsen hänförs. Båtplatserna är dessutom numrerade på kartan och på bryggorna.


3 Principer för fördelning av båtplatser

Grundprincipen är att varje Treviksgårdsfastighet disponerar en båtplats.
 
En fastighet disponerar två och en fastighet tre båtplatser genom äldre överenskommelser vilka fortfarande gäller.

Vid ägarbyte följer båtplatsen fastigheten till ny ägare.

Eventuellt lediga båtplaser kan tillfälligt upplåtas till andra fastigheter efter beslut av styrelsen.

Den som disponerar en båtplats får låna ut den för kortare eller längre tid men bibehåller ansvaret och betalar avgiften till föreningen. Styrelsen bör informeras om utlåningen.
 

4 Underhåll av båtplatserna

Båplatserna  bryggor, bommar, sjösättningsramp mm  underhålls genom Treviks Tomtägareförenings försorg. Medlemsavgiften i föreningen utnyttjas för båtplatsunderhållet. Större arbeten föreläggs föreningens årsmöte för beslut.

Delar av brygganläggningen, främst vissa utstickande bryggor, har byggts av enskilda fastighetsägare. Dessa delar underhålls av sina ägare.

Skador som åsamkas bryggor och bommar av enskild åtgärdas av denne.

5 Avgift

Båtplatsavgiften utgörs av medlemsavgiften i Treviks Tomtägareförening.

I särskilda fall kan, efter beslut i styrelsen, en s k "rampavgift" uttas av enskild som endast  tillfälligt eller för längre tid önskar utnyttja föreningens sjösättningsramp.

6 Ändringar

Förslag till ändringar av denna skrivelse skall föreläggas årsmöte för ställningstagande.